Đảng - đoàn thể

Mặt trận Tổ quốc huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Trong thời gian vừa qua, MTTQ huyện Thường Tín và các tổ chức thành viên đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, phối hợp tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Để thể hiện vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ huyện Thường Tín đã tích cực tham gia các hoạt động theo quy định của Nhà nước và pháp luật. Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung vào đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của huyện, Thủ đô và đất nước với những nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt các quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, chống mê tín dị đoan; tuyên truyền về Hội nghị Đại biểu nhân dân, tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam năm 2018”. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện và Thành phố gắn với chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018.

 

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2018, toàn huyện tổ chức 190 hội nghị, 22.992 đại biểu dự họp, có 1.065 ý kiến đóng góp vào các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để xây dựng đời sống văn hoá gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện trật tự và văn minh đô thị. Năm 2018 có 81 làng, tổ dân phố, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng làng, tổ dân phố, cơ quan văn hóa; 92% số hộ đăng ký gia đình văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 6 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ hỏa táng đạt 41% (tiêu biểu như: xã Minh Cường, Nhị Khê đạt 81,2%, Thị trấn đạt 75%, xã Hiền Giang đạt 66,7%); các lễ hội, lễ trọng của tôn giáo được tổ chức trang trọng, tiết kiệm phù hợp phong tục truyền thống của địa phương. Tuyên truyền vận động, 6 xã  (Lê Lợi, văn Tự, Dũng Tiến, Vân Tảo, Nguyễn Trãi, Hiền Giang) triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tập trung vận động các xã duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị. Triển khai kế hoạch của MTTQ chuẩn bị lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các xã hoàn thành nông thôn mới 2018.

 

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, MTTQ xây dựng Kế hoạch triển khai vận động quỹ “Vì người nghèo” và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Thành phố giao ở hai cấp là 1,5 tỷ đồng. Phối hợp Ban chỉ đạo nhà ở hộ nghèo huyện khảo sát 369 hộ nghèo nhà ở dột nát đủ điều kiện xây, sửa (trong đó 194 hộ xây mới, 175 hộ sửa); phối hợp vận động xã hội hóa kinh phí xây, sửa nhà cho hộ nghèo được gần 1,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60% so với nhu cầu xã hội hóa. Trong 6 tháng đầu năm quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp vận động được trên 236 triệu đồng.  Phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội; nhân dịp tết Mậu Tuất, MTTQ và các phòng, ban, ngành của huyện đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình các gia đình chính sách, người có công, người cô đơn, khó khăn, hộ nghèo, toàn huyện tặng 9,2 tỷ đồng. Hỗ trợ xây, sửa 77 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 892 triệu đồng. Vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” nay là quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2018 được 513,9 triệu đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 02-212 về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Phối hợp với hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tập trung tuyên truyền các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản luật liên quan đến đời sống dân sinh.

 

Trong hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức năng giám sát như: Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công; giám sát thực hiện cải cách hành chính; thực hiện năm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị. Ban TTND đã giám sát 101 vụ việc, phát hiện 16 vụ vi phạm , kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết 15 vụ, các cơ quan chức năng đã giải quyết 11vụ, kiến nghị thu hồi 58.056m2 đất ở các xã Tự Nhiên, Liên Phương, Tiền Phong. Ban TTND thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hạn chế đơn thư tồn đọng, các tổ hoà giải ở cơ sở duy trì tốt công tác hoà giải. 6 tháng đầu năm, các ban TTND đã phối hợp UBND xã và các ngành chức năng hòa giải thành 83/104 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,8%. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn đã thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng 105 công trình, dự án trên địa bàn huyện. MTTQ huyện trực tiếp nhận 01 đơn tố cáo, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết, MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp tiếp 329 lượt công dân, trực tiếp nhận 93 đơn thư và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết 53 đơn, cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 33 đơn (đạt 62,3%).

 

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 15 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, doanh nghiệp. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại nhân dân đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét một số đề xuất, kiến nghị của nhân dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn dân cư. Nhìn chung các cuộc đối thoại đều đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, mở rộng dân chủ và tập hợp, giải quyết được nhiều ý kiến, băn khoăn, thắc mắc, đề xuất, kiến nghị của nhân dân.

 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện còn duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri đã tổng hợp được nhiều ý kiến, nội dung cử tri quan tâm như: xây dựng nông thôn mới; tạo công ăn việc làm; vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; vận động phong trào xã hội học tập, xây dựng quỹ khuyến học, dòng họ hiếu học; thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; rà soát hộ nghèo; bình xét hộ gia đình văn hóa… Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở chú trọng triển khai, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng, góp phần bảo đảm an ninh nông thôn, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

 

Trường Giang