Đảng - đoàn thể

Biên soạn, phát hành cuốn sổ tay Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã ban hành Kế hoạch số 146 – KH/HU, ngày 23/4/2018 về biên soạn, phát hành và sử dụng cuốn Sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sổ tay gồm:

- Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Nội dung học tập chuyên đề toàn khóa;

- Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ, đảng viên;

- Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Quy định 55 – QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Cán bộ, đảng viên huyện Thường Tín học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên;

- Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên.

Cuốn Sổ tay đảng viên được in khổ 14,5 x 20,5cm, phát hành vào dịp sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW (trung tuần tháng 5/2018) và được cấp phát đến tất cả đảng viên trong toàn đảng bộ; là tài liệu cần thiết, giúp đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngọc Lâm