Đảng - đoàn thể

Chiến thắng 30/4 một mốc son chói lọi trong lịch sử đất nước

Cách đây 43 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

 

Xe tăng quân giải phóng đánh chiếm phủ tổng thống ngụy lúc 9g30 ngày 30/4/1975

(ảnh sưu tầm)

Vào cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở Miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ”  và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.

Quân giải phóng đánh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975 (ảnh sưu tầm)

Hướng tới kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước, huyện Thường Tín đã có Kế hoạch số số 98/KH-UBND để tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Theo đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Đảng, của nhân dân, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xác định ý chí và quyết tâm của 'toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tạo lòng tin vững chắc vào con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; ý nghĩa giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối đổi mới đúng đắn, những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới của huyện và Thành phố.

 

Các tầng lớp nhân dân Sài Gòn tham dự mít tinh mừng chiến thắng ​ (ảnh sưu tầm)

 

Tổ chức tuyên truyền trang trí, cổ động, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băngrôn, khẩu hiệu, cờ phướn, đuôi nheo tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính của xã, các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, trụ sở cơ quan Đảng và chính quyền, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị LLVT, các tụ điểm văn hoá, thể thao, du lịch, các điểm bưu điện văn hoá xã... theo nội dung tuyên truyền cụ thể của từng sự kiện, làm đẹp cảnh quan đô thị, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ xóm, tạo không khí phấn khởi vui tươi trong những ngày tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

 

Hy vọng rằng với tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân trong huyện nói riêng nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

                                                                                                                  Trường Giang