Đảng - đoàn thể

Đảng viên Chi bộ các trường THPT học tập chuyên đề năm 2018

Chiều ngày 12/4, tại Hội trường Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cho đảng viên các Chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu các nội dung cơ bản, gồm có: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Toàn cảnh Hội nghị

Phong cách, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong cả cuộc đời cách mạng của Người. Học tập phong cách, tác phong Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đề nghị các Chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện cần khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập tại Chi bộ mình có hiệu quả và gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp công chức, viên chức, các quy định của ngành giáo dục.

Ngọc Lâm