Đảng - đoàn thể

Học tập chuyên đề năm 2018 là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch số 131 - KH/HU, ngày 26/02/2018 về việc học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Nghị quyết trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc học tập chuyên đề năm 2018 là trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập nội dung chuyên đề năm 2018 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Toàn Đảng bộ huyện tổ chức 38 lớp học tập, quán triệt, trong đó, 04 lớp do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức; 34 lớp do các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức. Các lớp học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 phải hoàn thành trước ngày 30/4/2018.

Các Đảng ủy lựa chọn những vấn đề hạn chế, yếu kém có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu; cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Từng chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước triển khai nội dung trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông, bản tin của cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung chuyên đề năm 2018 trong cán bộ, hội viên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ...

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Bản tin thông báo nội bộ huyện, Cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2018 gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác…

Ngọc Lâm