Đảng - đoàn thể

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII của Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII của Đảng) là nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017 và tháng 01/2018; yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cần tích cực học tập, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, chọn nội dung, cách tiến hành phù hợp với từng đối tượng học tập.

Theo đó, ngày 30/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy triệu tập cán bộ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở dự Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến do Thành ủy Hà Nội tổ chức, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí tổ chức hội nghị, tạo sự nhất quán, thống nhất về thông tin lãnh đạo, chỉ đạo từ Thành ủy đến cơ sở. Sau hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, các cấp ủy cơ sở đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, gắn với nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, đơn vị, đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở học tập, quán triệt các Nghị quyết

Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII của Đảng (hình thức trực tuyến)

Căn cứ tình hình cụ thể, các ban, ngành, đơn vị có chỉ đạo, triển khai phù hợp với thực tiễn để công tác học tập nghị quyết bảo đảm kế hoạch đề ra và đạt chất lượng hiệu quả cao nhất. Nhiều đơn vị đã chủ động mời báo cáo viên thành phố, cấp huyện; tích cực sử dụng công nghệ thông tin. Vì thế, tiến độ công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII của Đảng được đảm bảo. Theo báo cáo, đến ngày 12/01/2017, toàn huyện chỉ còn 10 đơn vị chưa tổ chức học tập, quán triệt.

Sau khi tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp uỷ đều có hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định. Theo đánh giá bước đầu, chất lượng bài viết thu hoạch đảm bảo yêu cầu. 100% bài thu hoạch được viết tay trên khổ giấy A4 và có hình thức trình bày sạch, đẹp; thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung cơ bản và mới,  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết; đồng thời đề ra nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân đối với những nội dung liên quan, lĩnh vực mình phụ trách; có kiến nghị, đề xuất giải pháp. Thông qua viết thu hoạch, đã giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu hơn về các nội dung nghị quyết, đồng thời liên hệ, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc, cuộc sống.

Đồng chí Trần Thị Lan – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu

nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII của Đảng

tại Đảng bộ xã Duyên Thái

Có thể khẳng định, việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu, khóa XII của Đảng được được các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm và tập trung chỉ đạo từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến nội dung và hình thức, bố trí đối tượng từng lớp học hợp lý, vừa đảm bảo tập trung tiếp thu nghị quyết, vừa đảm bảo điều hành công việc thường xuyên của địa phương, đơn vị. Phương pháp tổ chức học tập có bước đổi mới, dành thời gian thích hợp cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận những vấn đề mới đặt ra. Tinh thần thái độ tiếp thu nghị quyết của cán bộ, đảng viên phần lớn nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong tiếp thu nghị quyết của Đảng. Qua học tập quán triệt, hầu hết các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình.

Ngọc Lâm