Đảng - đoàn thể

Cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TW Đảng khóa XII

Ngày 08/12/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cho các đồng chí là thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành Huyện ủy khóa XXIII; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn học tập trực tuyến các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Toàn cảnh buổi học tập nghị quyết trực tuyến

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên của Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản 04 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa XII về: Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;  Công tác dân số trong tình hình mới.

Việc học tập các nghị quyết của Nghị quyết Trung ương sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở hiểu và nắm rõ những quan điểm của Đảng, Nhà nước trong tiến trình xây dựng đất nước giàu mạnh.

Xuân Tiến