CHỉ đạo điều hành

Góp ý dự thảo chấm điểm nông thôn mới nâng cao xã Minh Cường và nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Vân
Ngày đăng 02/02/2023 | 08:54  | View count: 291

Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm tra, chấm điểm của Hội đồng thẩm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện, UBND huyện Thường Tín đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Minh Cường và Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với xã Hồng Vân (có các dự thảo báo cáo gửi kèm theo). Xin gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế) trước ngày 10/2/2023 để tổng hợp báo cáo Thành phố theo quy định.

Dự thảo Báo cáo thẩm tra xã Minh Cường

Dự thảo Báo cáo thẩm tra xã Hồng Vân

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh