CHỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 21/11/2018 | 02:27  | View count: 460

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 177 - KH/HU, ngày 19/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đã tổ chức Hội nghị triển khai đến chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; các cơ quan đơn vị (ngày 20/11/2018). Cổng thông tin điện tử trích đăng một số nội dung như sau:

* Kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Đối tượng kiểm điểm

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể ở cấp huyện gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân; tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội huyện; tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể ở cơ sở gồm: Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ; Thường trực Hội đồng nhân dân; tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn; Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, thị trấn.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cá nhân gồm: Đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng); Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cơ sở.

Nơi kiểm điểm

- Đối với tập thể: tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thực hiện kiểm điểm ở cấp đó. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị với kiểm điểm Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp (Ban Chấp hành đối với nơi không có Ban Thường vụ) của địa phương, cơ quan, đơn vị (nếu các thành viên lãnh đạo đều trong Ban Thường vụ hoặc trong Ban Chấp hành đối với nơi không có Ban Thường vụ).

- Đối với cá nhân: Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt còn thực hiện kiểm điểm như sau:

Đồng chí Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình phụ trách; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện (kể cả đồng chí không tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy) kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân.

Các đồng chí Huyện ủy viên – Trưởng, phó các Ban (chuyên trách hoặc không chuyên trách) của Hội đồng nhân dân kiểm điểm trước tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban mình phụ trách; các đồng chí là Huyện ủy viên – Trưởng (hoặc phó) các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các đồng chí là cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc huyện kiểm điểm trước tập thể cơ quan đơn vị mình công tác, phụ trách; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cấp ủy viên Đảng bộ cơ quan Dân Đảng Huyện ủy và Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân huyện kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ mình tham gia phụ trách.

Các đồng chí Huyện ủy viên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn (ngay sau khi kiểm điểm, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy, qua Ban Tổ chức Huyện ủy). Các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn và trước tập thể Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; các đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn và trước Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn; các đồng chí Đảng ủy viên là Trưởng (hoặc Phó) các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn (hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ) kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn và tập thể mình phụ trách; các đồng chí là Trưởng, Phó các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ không là Đảng ủy viên kiểm điểm trước tập thể mình phụ trách.

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy kiểm điểm trước tập thể cấp ủy và trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình phụ trách.

Nội dung kiểm điểm

- Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý, nội dung kiểm điểm gồm: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có). Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

- Đối với đảng viên nội dung kiểm điểm gồm: về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

- Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thực hiện theo Quyết định số 2898 -  QĐ/TU, ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc ban hành quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”; đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thực hiện theo Quyết định số 4543a -  QĐ/HU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc ban hành quy định đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”.

Thời gian kiểm điểm

Đối với tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tối thiểu 02 ngày; đối với tập thể cấp ủy chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (Ủy viên Ban Chấp hành nơi không có Ban Thường vụ Huyện ủy) kiểm điểm tối thiểu 01 ngày; những nơi Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm sâu thực hiện kiểm điểm tối thiểu 01 ngày; đối với tập thể, cá nhân cấp cơ sở do cấp ủy hoặc tập thể lãnh đạo cấp trên trực tiếp quy định, bảo đảm thời gian kiểm điểm nghiêm túc, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra.

* Đánh giá, xếp loại chất lượng

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng

- Đối tượng: Đảng bộ huyện thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 2566 – QĐ/TU, ngày 18/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc ban hành quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy”; tổ chức cơ sở Đảng, đảng bộ bộ phận thực hiện đánh giá, xếp loại theo tinh thần Quyết định số 4574 – QĐ/HU, ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng: Bổ sung, điều chỉnh tên gọi mức xếp loại chất lượng tổ chức Đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” thành “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; mức “yếu kém” thành “Không hoàn thành nhiệm vụ” cho phù hợp với Hướng dẫn số 16 – HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Như vậy có 04 mức xếp loại chất lượng tổ chức Đảng:

+ Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành nhiệm vụ:

+ Đảng bộ (chi bộ) không hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng bộ (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng)

- Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Hoàn thành nhiệm vụ;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

- Đối tượng: Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở; tập thể lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và xã, thị trấn; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Chấp hành cấp cơ sở.

- Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Hoàn thành nhiệm vụ;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ.

Về tiến độ thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý: cấp cơ sở hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 10/12/2018; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31/12/2018. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc. Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; nếu có vướng mắc, các cấp ủy, đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy) để tham mưu, tổng hợp, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Ban Biên tập


 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh