Chế độ, chính sách mới

PHÁT HUY THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Ngày đăng 18/08/2017 | 05:34  | View count: 668

Trong những ngày thu tháng Tám này, mọi đường phố của Thủ đô rợp bóng cờ hoa, ngập tràn không khí chào mừng ngày Lễ trọng đại của đất nước - kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

72 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một đã nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi của nghệ thuật biết giành lấy thời cơ cách mạng; của năng lực tổ chức và phát động sức mạnh vô địch của nhân dân, quyết đem sức ta mà giải phóng cho ta.

Đường lối, sách lược đúng đắn, bám sát những biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới và trong nước, chủ động, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, chuẩn bị đón thời cơ, đồng thời lãnh đạo nhân dân tận dụng thời cơ để giành thắng lợi. Đây là bài học nổi bật nhất về sự lãnh đạo của Đảng ta trong Cách mạng Tháng Tám. Trong cuộc Cách mạng mùa Thu lịch sử ấy, ở thời điểm có tính chất quyết định, Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hà Nội đã chủ động, táo bạo tìm ra phương thức khởi nghĩa phù hợp, tổ chức thành công các cuộc đấu tranh ngoại giao, vô hiệu hóa kẻ thù để giành được thắng lợi lớn nhất với tổn thất ít nhất. Thành công của Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội là tiền đề quan trọng, tạo sức lan tỏa để nhiều tỉnh, thành phố vùng lên khởi nghĩa và khởi nghĩa thành công.

Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám - 1945 là một minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với các hình thức vận động, tập hợp quần chúng phù hợp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ, đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh của các tầng lớp nhân dân cùng gánh vác công việc của đất nước.

Hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với ý chí nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thu được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, quy mô tăng trưởng ngày càng tăng, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Thắng lợi của công cuộc đổi mới đã tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tiếp tục tạo tiền đề quan trọng để đưa đất nước ta vững bước tiến vào thế kỷ XXI.

Trong bối cảnh khu vực, quốc tế và cả trong nước có diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu ''diễn biến hòa bình'', "bạo loạn lật đổ", lợi dụng các chiêu bài ''dân chủ, nhân quyền'' để chống phá cách mạng Việt Nam; tình trạng suy thoái về kinh tế, chính trị, tư tưởng... đang ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân. Muốn giữ vững thành quả của Cách mạng Tháng Tám, giữ vững Nhà nước của dân, do dân và vì dân, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Những ngày tháng này, một lần nữa chúng ta nhớ về cuộc cách mạng "long trời lở đất" 72 năm về trước để trân trọng hơn những giá trị to lớn mà Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đem lại cho toàn dân tộc, để phát huy những bài học vô giá từ cuộc cách mạng, cùng nỗ lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn toàn thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa nghệ thuật, thể thao tại trung tâm thành phố và các quận, huyện, thị xã… qua đó tạo không khí ngày hội, tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân về ý nghĩa quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc.

Phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội nguyện tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin và hi vọng của đồng bào cả nước.

    Tháng 8 – 2017

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội