Cải cách hành chính

Công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 5/2024
07/06/2024 | 09:39

 

Theo công văn 902/UBND-VP ngày 07/6/2024 của UBND huyện Thường Tín, căn cứ kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”. UBND huyện công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 5/2024, cụ thể như sau:

- Tổng số điểm huyện đạt được tháng 5/2024: 66,53/100 điểm,  xếp hạng 05/30 quận, huyện (giảm 0,84 điểm).

UBND huyện công khai kết quả trên đến các phòng chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn biết để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tiêu chí đạt tỷ lệ thấp. Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả công khai, thực hiện việc kiểm soát kết quả của đơn vị mình trên Cổng dịch vụ công  quốc gia, trường hợp phát sinh vướng mắc thực hiện tổng hợp, báo cáo gửi UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

Văn phòng