Cải cách hành chính

ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 CỦA HUYỆN THƯỜNG TÍN
28/03/2024 | 10:40

Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín xây dựng Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện, như sau:

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; huyện Thường Tín có 11/29 đơn vị hành chính cấp xã không đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 22/9/2022, trong đó: 10 xã, thị trấn đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn đơn vị hành chính tương ứng theo quy định. 01 xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn đơn vị hành chính tương ứng theo quy định.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nhằm tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao đời sống, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc; tạo động lực cho các đơn vị xã chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

1. Dự kiến huyện Thường Tín sẽ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã như sau:

- Nhập xã Hòa Bình và xã Hiền Giang

- Nhập xã Thư Phú và xã Chương Dương

- Nhập xã Vạn Điểm và xã Thống Nhất

- Nhập xã Văn Phú và thị trấn Thường Tín

- Nhập xã Hà Hồi và xã Liên Phương

 

2. Kết quả:

- Số lượng ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp ĐVHC cấp xã: 29 đơn vị hành chính (01 thị trấn, 28 xã)

- Số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã: 24 đơn vị hành chính (01 thị trấn, 23 xã)

- Số lượng ĐVHC cấp xã giảm do sắp xếp ĐVHC cấp xã: 05 xã.

 

3. Cùng với đón, huyện cũng dự kiến các Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; Phương án và lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp ĐVHC cấp xã.

 

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải Bản dự thảo Đề án và tóm tắt đề án:

1. Dự thảo Đề án

2. Tóm tắt Đề án

Phòng Nội vụ