Cải cách hành chính

UBND huyện Thường Tín tăng 2 bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2022
27/03/2023 | 15:00

Với những chỉ đạo quyết liệt trong năm 2022, UBND huyện Thường Tín vừa được UBND Thành phố đánh giá tăng 02 bậc chỉ số cải cách hành chính so với năm 2021.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành và quán triệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản liên quan. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu, triển khai các giải pháp đảm bảo quyết liệt, nghiêm túc, thực chất. Đặc biệt, tập trung thực hiện cải cách TTHC; cải cách thể chế, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và cải cách chế độ công vụ. Trên cơ sở đó, các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC đối với từng lĩnh vực phụ trách. Phối hợp xây dựng quy trình liên thông TTHC, nội bộ, thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trên dịch vụ công theo đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin…

 

UBND huyện đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC cho lãnh đạo, công chức phụ trách CCHC các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn. Tích cực tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, cổng Thông tin điện tử huyện. Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác CCHC của huyện.

 

UBND huyện thường xuyên rà soát và công khai đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; niêm yết công khai đường dây nóng, tích cực hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC. Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong năm 2022 là 4.977 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn 100% hồ sơ.

 

Nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành triển khai CCHC, UBND huyện đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tại các xã, thị trấn. Nội dung kiểm tra tập trung vào triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách trên các mặt: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; chế độ công vụ; tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Qua đó, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; trên cơ sở kết quả kiểm tra kịp thời hướng dẫn, đôn đốc khắc phục những hạn chế và phát hiện những điển hình, sáng kiến, cách làm hay trong chỉ đạo, tổ chức triển khai. Tích cực tuyên truyền về CCHC nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC. Tạo điều kiện cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia giám sát về công tác CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp…

 

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa đảm bảo thực hiện dịch vụ công, tăng cường thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả TTHC tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; Phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của huyện năm 2023.

Văn phòng