Cải cách hành chính

Thường Tín triển khai Đề án Mô hình Bộ phận một cửa hiện đại và đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
10/01/2023 | 00:16

Thực hiện Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, góp phần hình thành chính quyền số, công dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai Đề án Mô hình Bộ phận một cửa hiện đại và đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, cập nhật công khai kịp thời đối với các TTHC dịch vụ công trực tuyến. Tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số loại hình dịch vụ công trực tuyến tương ứng với một số người dân sử dụng phù hợp, khả thi trong tiếp cận, thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt từ 50% trở lên trên tổng số hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 30% trở lên trên tổng số hồ sơ của từng đơn vị. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, không tiếp nhận tại cơ quan chuyên môn; đồng thời tiếp nhận và xử lý qua phần mềm một cửa đúng thời gian quy định.

Thực hiện việc sử dụng Bộ thương hiệu theo quy chuẩn chung về màu sắc, kích cỡ, tên gọi trên các ứng dụng điện tử, ứng dụng văn phòng, ứng dụng nội, ngoại thất, trang phục và các thiết kế khác tại Bộ phận một cửa theo Quyết định 4379/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

Văn phòng