Cải cách hành chính

Hiệu quả từ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
31/01/2018 | 11:02

Năm 2017, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy và Uỷ ban nhân dân huyện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện nói chung và trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng ngày càng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2017 phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện) đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như: Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 15/2/2017 về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2017; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 22/2/2017 về việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn huyện Thường Tín; Văn bản số 705/UBND-VHTT ngày 17/7/2017 về việc tổ chức tập huấn sử dụng 06 dịch vụ công trực tuyến mức 3 lĩnh vực tư pháp và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc trong thực  hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, từ đó thúc đẩy công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện theo hướng hiện đại. Đồng thời tham mưu Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện, đánh giá kết quả ứng dụng CNTT để đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Tăng cường công tác tuyên truyền, công bố công khai danh mục thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn huyện trên hệ thống loa truyền thanh, dán tại bộ phận một cửa của huyện, xã, trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và tổ chức: Tại bộ phận một cửa huyện được trang bị 05 máy tính (cấu hình core i3), 03 máy in, 01 máy scan, 01 màn hình cảm ứng và hệ thống camera; bộ phận một cửa các xã, thị trấn được trang bị 04 máy tính (02 máy có cấu hình core i5), 02 máy in, 01 máy scan và 01 camera. 100% bộ phận một cửa của huyện và xã, thị trấn được kết nối với mạng Wan của Thành phố hoạt động ổn định và thông suốt. Với hạ tầng kỹ thuật được trang bị đã đáp ứng việc cài đặt các phần mềm dung chung của thành phố khi tiến hành thực hiện dịch vụ công mức 3 đảm bảo thủ tục hành chính của người dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Hệ thống camera được lắp đặt và hoạt động ổn định ở những nơi có giao dịch, giải quyết hồ sơ  của công dân, tổ chức nhằm tạo cơ chế để người dân giám sát hoạt động công vụ của cán bộ công chức, viên chức.

 Năm 2017, hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính như:  Phần mềm một cửa điện tử, phần mềm esam, hệ thống thư điện tử công vụ....được quản lý, sử dụng thường xuyên, ổn định, phát huy hiệu quả tích cực. Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước đã giúp cho việc tra cứu thông tin nhanh chóng và hiệu quả, giảm thời gian xử lý và thời gian đi lại của người dân; giúp cán bộ thực hiện thống kê, xử lý và tổng hợp các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời, chính xác trên từng lĩnh vực, huy động được nhân dân tham gia và giám sát cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính .

Đặc biệt phần mềm Esam với 24 thủ tục hành chính đang áp dụng dịch vụ công mức 3 trên địa bàn huyện đã giúp liên thông hồ sơ từ công dân đến cán bộ một cửa và chuyển vào phòng chuyên môn, giúp giảm tải hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian đi lại của người dân. Hồ sơ được xử lý và trả kết quả nhanh chóng.

Cổng thông tin điện tử huyện liên kết với cổng thông tin của Thành phố Hà Nội hiện đang công bố công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng nội dung của các thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu khai thác và tra cứu thông tin của người dân và tổ chức. Hiện nay, đang cung cấp danh sách 281 thủ tục hành chính cấp quận, huyện, thị xã; 152 thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn; trong đó tại huyện cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp huyện; 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp xã, thị trấn để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Để triển khai hiệu quả thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công mức 3 tại xã, thị trấn theo kế hoạch của Thành phố, UBND huyện đã xây dựng thí điểm 04 điểm tại các xã: Văn Bình, Hồng Vân, Tân Minh, Minh Cường và đầu tư máy tính và máy scan tại nhà văn hóa thôn nhằm kết hợp hoạt động của tủ sách cơ sở với điểm tra cứu thực hiện dịch vụ công mức 3. Với hoạt động của 04 điểm trên người dân trên địa bàn có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà văn hóa thôn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, giảm bớt tình trạng quá tải cho công chức bộ phận một cửa tại UBND các xã, thị trấn, nhận và trả kết quả thuận lợi, góp phần cải cách thủ tục hành chính hiệu quả.

Ảnh: Công dân thực hiện thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức 3 tại tủ sách thôn Trần Phú, xã Minh Cường

 

Năm 2017 công tác ứng dụng CNTT được triển khai sâu rộng tại tất cả các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và đã đạt hiệu quả nhất định. Đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ tiếp nhận cấp huyện và xã 42.847 hồ sơ và đã giải quyết 40.064 hồ sơ đạt 93,5% (trong đó hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo dịch vụ công mức 3 thực hiện online là 4.404 hồ sơ đạt 94,7% ). Qua khảo sát cho thấy tổ chức, cá nhân đến thực hiện giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đánh giá độ hài lòng về nội dung thủ tục hành chính và sự phục vụ của cán bộ, công chức cấp huyện, với tỷ lệ rất hài lòng 89%, hài lòng 11%; còn đối với cấp xã, thị trấn tỷ lệ người dân rất hài lòng 68%, hài lòng 30%, mức độ bình thường 2%.

Để đạt được kế hoạch năm 2018, cung cấp 60% thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức 3,4 và phấn đấu đến năm 2020 đạt 100%. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT bảo đảm đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ cải cách thủ tục hành chính. Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác cải cách hành chính có năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn. Thực hiện việc rà soát, công khai các thủ tục hành chính được đầy đủ và kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về các nội dung dịch vụ công trực tuyến đang và sẽ triển khai tại huyện trong thời gian tới.

Lê Thị Tuyết