Cải cách hành chính

Thường Tín: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ
18/04/2017 | 01:56

Nhằm tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực thi công vụ thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017". Ngày 12/4/2017 UBND huyện Thường Tín vừa có Công văn 283/UBND-NV để chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt "Năm kỷ cương hành chính".

     Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Thường Tín về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện về công tác cải cách hành chính năm 2017. UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ và thực hiên “Năm kỷ cương hành chính 2017”, qua kiểm tra cơ bản các xã, thị trấn đã chấp hành tốt công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ và thực hiện “Năm kỷ cương hành chính. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ các yêu cầu về công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ theo quy định.

     Theo đó, huyện Thường Tín yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt để cán bộ, công chức thực hiện nghiêm Kế hoạch cải cách hành chính, và Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, chấp hành thời giờ làm việc, đảm bảo số giờ làm việc trong ngày và số ngày làm việc trong tuần theo quy định hiện hành. Trong giờ làm việc cán bộ, công chức, phải đeo Thẻ công chức. Chấp hành quy đinh về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp; không sử dụng thời giờ làm việc đề làm việc riêng.

    Tổ chức, rà soát lại quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức của đơn vị. Quy chế ban hành đảm bảo đúng quy trình, thể thức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phải đảm bảo đúng quy định, rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả.Thực hiện rà soát bổ sung đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công rõ trách nhiệm cho lãnh đạo UBND xã, thị trấn phụ trách công tác cải cách hành chính, kiện toàn nhân sự, phân công Trưởng bộ phận, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

      Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm soát TTHC, rà soát đề nghị các cấp có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa TTHC. cần cụ thể hóa việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC ở một số TTHC có thể giải quyết ngay cho cá nhân, tổ chức, nhưng phải đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung quy trình của việc giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

 

                                                           Trường Giang