An ninh - quốc phòng

Thường Tín tăng cường kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh

Thực hiện kế hoạch số 1276 ngày 27/09/2023 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Thường Tín về việc kiểm tra đối với Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023, trong tháng 10,11/2023, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Thường Tín đã tiến hành kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các xã Thư Phú, Nguyễn Trãi, Hiền Giang, Ninh sở, Văn Bình Khánh Hà,THPT Tô Hiệu.

Lãnh đạo xã Thư Phú báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị

Tại buổi kiểm tra đại diện các đơn vị báo cáo kết quả công tác Giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn và Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung: Kết quả quán triệt các văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh; chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo của chính quyền đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh; hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; kết quả công tác phổ biến, tuyên truyền về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đảng viên và các đối tượng khác theo quy định…

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu- Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng BCH Quân sự, Phó đoàn kiểm tra Hội đồng quốc phòng an ninh  huyện Thường Tín kết luận kiểm tra

Kết quả, các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt các quy định về công tác giáo dục quốc phòng an ninh; ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt việc giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng; làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết, Luật Quốc phòng an ninh. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế và định hướng khắc phục trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh.

Qua việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, từ đó làm cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Xuân Tiến