An ninh - quốc phòng

Thường Tín tích cực cấp CCCD gắn chíp và thu nhận, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VneID cho công dân

Tính đến ngày 31/8, trên địa bàn huyện Thường Tín đã kích hoạt thành công 160967/201356 tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2, đạt tỷ lệ 80,93% so với chỉ tiêu giao.

Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử (viết tắt là Nghị định 59/2022/NĐ-CP); Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, thời gian qua, Huyện Thường Tín đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân đăng ký tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2. Đồng thời tổ chức tích cực triển khai cấp tài khoản định danh mức độ 1, mức độ 2 cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng.

UBND huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng chính phủ, đồng thời triển khai kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 7/4/2023 về triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2023. Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Đề án; thường xuyên giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện Đề án 06, trọng tâm là 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trực tuyến, công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân và định danh điện tử. Hàng tháng, hàng quý, Ban Chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm tiến độ, đánh giá những kết quả đạt được, đưa ra những tồn tại, khó khăn vướng mắc để khắc phục, đảm bảo việc thực hiện Đề án 06 được tiến hành thuận lợi từ cấp huyện đến cơ sở.

Các xã tích cực hỗ trợ xác thực định danh điện tử cho công dân

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn đã vận động các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc các đoàn thể, tổ chức, đơn vị triển khai tuyên truyền trực tiếp đến từng người, từng hộ dân nhằm tuyên truyền đến từng người nhận thức được sự quan trọng của Đề án 06; đề nghị người dân phối hợp với chính quyền địa phương cùng tham gia thực hiện xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp CCCD gắn chíp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công. Tích cực tổ chức kích hoạch tài khoản định danh điện tử cho công dân tại thôn, xóm, khu dân cư vào các ngày nghỉ, ngày lễ, tại lễ hội, sự kiện của địa phương…Một số đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và  mức 2  như: xã Thống Nhất (88,93%); Thị trấn (87,71%), xã Tô Hiệu (86,12%)…

Thời gian tới, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 06 huyện, Ban chỉ đạo 06 các xã, thị trấn tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân biết, nhận thức những giá trị, tiện ích, của việc cấp thẻ cấp Căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 06 các cấp trong việc chỉ đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác cấp CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, kịp thời khắc phục các vướng mắc đảm bảo tất cả công dân đang cư trú thực tế trên địa bàn quản lý đủ điều kiện đều được cấp CCCD và cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.  Đặc biệt quan tâm, rà soát học sinh sinh từ năm 2004 đến 2008 chưa làm CCCD gắn chíp hoặc làm CCCD gắn chíp rồi nhưng chưa nhận được CCCD; chưa làm mã định danh để giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ,  cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trên địa bàn, cấp định danh điện tử cho 100% công dân đã có CCCD gắn chip trên địa bàn.

Công an huyện