An ninh - quốc phòng

Thường Tín tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 9/2/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện (gọi tắt là HĐGDQPAN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐGDQPAN huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, HĐGDQPAN đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực như tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, với 425 đồng chí tham gia; 01 lớp đối tượng 3 cho 47 đồng chí; chỉ đạo xã, thị trấn mở 29 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 tại cơ sở. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho 8.017 học sinh, sinh viên của 5 trường THPT và 02 trường Cao đẳng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; Kiểm tra 04 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng & An ninh xã Liên Phương, Dũng Tiến, Ninh Sở, Trường THPT Nguyễn Trãi trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Cùng với đó, công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được triển khai nghiêm túc thông qua việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tuyên tuyền các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với tuyên truyền các ngành lễ lớn của đất nước, của thành phố và của huyện.

Năm 2018, HĐGDQPAN đã đề ra 6 nhiệm vụ chính trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trước tình hình mới; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh; nắm chắc số lượng các đối tượng chưa tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng & an ninh cho các đối tượng năm 2018…

Đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐGDQPAN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐGDQPAN đã chỉ rõ: Năm 2018, các xã thị trấn cần điều chỉnh, bổ sung kịp thời thành phần trong Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh để chỉ đạo, điều thành kịp thời; cần rà soát các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh để có kế hoạch bồi dưỡng; khi bồi dưỡng các đối tượng 4 cần có cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình; nâng cao hiệu quả hoạt động quốc phòng và an ninh từ huyện đến cơ sở; các đơn vị được trang bị vũ khí giảng dạy cần được bảo quản, theo dõi nghiêm ngặt….

Xuân Tiến